International Computer and Information Literacy Study


International Computer and Information Literacy Study (ICILS) je první mezinárodní komparativní studií sledující schopnost žáků používat počítače k vyhledávání, vytváření a sdílení informací za účelem úspěšného fungování jedince ve společnosti.[1]

Organizátorem mezinárodního šetření je International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA), která od svého vzniku v 60. letech 20. století uskutečnila více než 30 rozsáhlých mezinárodních výzkumů a ICILS na ně volně navazuje.[2]

Na národní úrovni České republiky je studie organizovaná Českou školní inspekcí prostřednictvím projektu Kompetence III.[3]

Obsah

Cíl studie


Výzkum vznikl na základě vzrůstajícího užívání informačních a komunikačních technologií v moderní společnosti a potřebě občanů přezkoumat dovednosti nutné k efektivnímu žití ve společnosti.[4] Je prvním mezinárodním projektem, který zkoumá úroveň rozvoje vědomostí, dovedností a postojů v oblasti ICT.[5]

Cílem bylo zjistit úroveň počítačové a informační gramotnosti mladých lidí a popsat způsoby jejich rozvíjení.[6] Součástí studie bylo i shromažďování údajů o školních zdrojích a metodách práce s počítači v rámci výuky a také přehled o vzdělávacích systémech a vzdělávací politice zúčastněných zemích se zvláštním důrazem na ICT.[7]

Nástroje výzkumu a výzkumný vzorek


ICILS byl představen v červenci 2010 na prvním střetnutí mezinárodních výzkumných koordinátorů v Amsterdamu.[8]

Nástroje byly vytvořeny do první poloviny roku 2012, s testováním se začalo začátkem roku 2013.

Základní otázky se týkaly[9] prostředí, v němž je počítačová a informační gramotnost rozvíjená a[10] dosažené úrovně počítačové a informační gramotnosti žáků.

Cílovou skupinou šetření byli žáci 8. ročníku povinné školní docházky za předpokladu, že průměrný věk je alespoň 13,5 let.[11] V ČR byli do šetření zařazení žáci 8. ročníku základní školy a tomu odpovídajících ročníků víceletých gymnázií.[12]

Pro účast v šetření byly školy vybrány mezinárodním centrem a to tzv. dvoukrokovým stratifikovaným výběrem. Každý stát byl prezentován min. 150 školami, které byly vybrány systematicky s ohledem na počet studentů v daném ročníku. Přednost měly větší školy. Poté byli ze škol vybrání žáci. Ve větších školách bylo náhodně vybráno 20 žáků napříč třídami. V případě menších škol, kde byl počet žáků do 25 v příslušném ročníku, byli zapojeni všichni žáci.[13]

Do šetření byli zapojeni i učitelé žáků, a to všichni, kteří ve zkoumaném ročníku učí běžné předměty, alespoň jednu třídu a jsou ve škole zaměstnání, alespoň od začátku příslušného školního roka. Z takto stanoveného základního souboru bylo poté náhodným výběrem vybráno 15 učitelů a v případě, že v ročníku bylo takových učitelů nejvýše 20, byli zapojeni všichni.[14]

V ČR bylo takto zapojeno 170 škol, 3200 žáků (z toho 86,4 % žáků ZŠ a 13,6 % žáků víceletých gymnázií) a 2150 učitelů.

Celkově se ICILS zúčastnilo (přibližně) 3300 škol, 60 000 žáků a 35 000 učitelů.[15]

Šetření se zúčastnili i ředitelé a koordinátoři ICT ze všech vybraných škol.[16]

Při šetření byly použity tyto testové nástroje[17]:


Test pro žáky byl zadáván lokálně prostřednictvím USB flash disků (pro každého žáka byl připraven jeden flash disk) a dotazníky pro učitele, ředitele a školní koordinátory ICT byly zadávány online pomocí webové aplikace.

Výsledky studie z roku 2013


Výsledky testů byly uváděny v bodech, které byly rozděleny do čtyř levelů.[18]

Level 1 (skóre 407 – 491 bodů) – studenti demonstrují pracovní znalost s počítači jako s nástroji. Používají základní příkazy k vykonání základních komunikačních činností.[19] Dokáží např. oříznout obrázek pomocí software či otevřít link v novém okně prohlížeče.[20]

Level 2 (skóre 492 – 576 bodů) – studenti používají počítače k velmi jednoduchému a přesně formulovanému vyhledávání nebo k organizačním činnostem. Umí jednoduše upravit text, nebo vytvořit jednoduchý informační produkt, ve kterém udržují konzistentní úpravu a mají základní povědomí o mechanismech ochrany osobních údajů.[21] Dokáží např. využít funkci formátování nebo použít jednoduchý editor pro tvorbu webových stránek či vysvětlit souvislost mezi počtem znaků hesla a jeho sílou.[22]

Level 3 (skóre 577 – 661 bodů) – studenti zvládnou samostatně používat počítače k vyhledávání a zpracovávání informací. Umí vybrat nejvhodnější zdroj pro daný účel a vyhledat informace v poskytnutých zdrojích.[23] Dovedou např. pracovat s rozložením obrázků při tvorbě plakátu či pracovat s barvami a kontrastem.[24]

Level 4 (skóre víc než 661 bodů) – studenti vybírají nejrelevantnější informace, které používají ke komunikaci. Vytvářejí informace s ohledem na zaměření a složení publika a uvědomují si rizika spojená s používáním soukromých informací na internetu.[25] Dokáží např. vybrat ze široké nabídky výsledků ve vyhledávači takový, který vyhovuje specifikovaným kritériím, nebo posoudit spolehlivost informací určených k propagaci nějakého produktu na komerční webové stránce.[26]

Celosvětové výsledky

84 % všech žáků dosahuje alespoň Level 1 - základní znalosti práce s PC

61 % všech žáků dosahuje alespoň level 2 - základní práce s PC jako zdrojem informací

23 % všech žáků dosahuje alespoň level 3 - dostačující znalosti a dovednosti informačních a komunikačních technologií pro získávání a užívání informací

2 % všech žáků dosahuje level 4 - při hledání a používání informací využívají kritické myšlení[27]


S průměrem 553 bodů se na prvním místě umístila Česká republika. Za ní následuje Dánsko a Polsko.

Na posledních příčkách se umístilo Chile (487 bodů), Thajsko (373 bodů) a Turecko(361 bodů).[28]

Dosažené úrovně českých žáků

Méně než Level 1 – 2 % žáků

Level 1 – 13 % žáků

Level 2 – 48 % žáků

Level 3 – 34 % žáků

Level 4 – 3 % žáků[29]

Zúčastněné země


Do šetření bylo zapojeno 21 edukačních systémů z celého světa. Tři z nich byli tzv. benchmarkingoví účastnící, a to Buenos Aires, Newfoundland a Labrador (Kanada) a Ontario (Kanada).[30]

Ostatní země

Austrálie, Čile, Chorvatsko, Česká republika, Dánsko, Německo, Hongkong (SAR), Korea, Litva, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Ruská federace, Slovenská republika, Slovinsko, Švýcarsko, Thajsko a Turecko.

Závěr studie


Studie prokázala, že dívky mají lepší výsledky než chlapci, ale méně si věří a pro rozvíjení ICT je pro ně škola důležitá. Naopak chlapci se více dovedností naučili sami. Úspěch studentů závisí i na dalších faktorech jako je přístup k počítačům, počet knih v domácnosti, vzdělání rodičů, partnerský status rodičů.[31]

Škola tedy může přispět k rozvíjení gramotnosti studentů, a to častějším využívaním ICT nástrojů učiteli při výuce a vedení žáků k využívání ICT při školní práci.[32] Je potřebné profesní vzdělávání učitelů a nastavení školských podmínek k podpoře využívání ICT při výuce.

Od roku 2015 se připravuje další kolo studie ICILS 2018, výsledky by měly být dostupné v roce 2019.[33]

Reference


 1. Archivovaná kopie. www.icils.cz [online]. [cit. 2016-05-05]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2015-02-21.
 2. http://www.csicr.cz/html/ICILS2013-KonRam/flipviewerxpress.html
 3. http://www.tydenik-skolstvi.cz/projekty/zverejneni-vysledku-z-mezinarodniho-setreni-pocitacove-a-informacni-gramotnosti-icils-2013/[nedostupný zdroj]
 4. Archivovaná kopie. www.iea.nl [online]. [cit. 2016-05-05]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2016-01-12.
 5. http://www.csicr.cz/html/ICILS2013-KonRam/flipviewerxpress.html
 6. http://www.csicr.cz/html/ICILS2013-KonRam/flipviewerxpress.html
 7. Archivovaná kopie. www.icils.cz [online]. [cit. 2016-05-05]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2015-02-21.
 8. www.iea.nl [online]. [cit. 05-05-2016]. Dostupné v archivu pořízeném dne 19-12-2014.
 9. Archivovaná kopie. www.iea.nl [online]. [cit. 2016-05-05]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2016-04-17.
 10. Archivovaná kopie. www.icils.cz [online]. [cit. 2016-05-05]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2015-02-21.
 11. www.iea.nl [online]. [cit. 05-05-2016]. Dostupné v archivu pořízeném dne 19-12-2014.
 12. http://www.csicr.cz/html/ICILS2013-KonRam/flipviewerxpress.html
 13. http://www.csicr.cz/html/ICILS2013-NarodniZprava/flipviewerxpress.html
 14. http://www.csicr.cz/html/ICILS2013-NarodniZprava/flipviewerxpress.html
 15. http://www.csicr.cz/html/ICILS2013-NarodniZprava/flipviewerxpress.html
 16. http://www.csicr.cz/html/ICILS2013-KonRam/flipviewerxpress.html
 17. Archivovaná kopie. www.iea.nl [online]. [cit. 2016-05-05]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2016-04-17.
 18. Archivovaná kopie. www.iea.nl [online]. [cit. 2016-05-05]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2016-01-12.
 19. Archivovaná kopie. www.iea.nl [online]. [cit. 2016-05-05]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2016-01-12.
 20. http://www.csicr.cz/html/ICILS2013-NarodniZprava/flipviewerxpress.html
 21. Archivovaná kopie. www.iea.nl [online]. [cit. 2016-05-05]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2016-01-12.
 22. http://www.csicr.cz/html/ICILS2013-NarodniZprava/flipviewerxpress.html
 23. Archivovaná kopie. www.iea.nl [online]. [cit. 2016-05-05]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2016-01-12.
 24. http://www.csicr.cz/html/ICILS2013-NarodniZprava/flipviewerxpress.html
 25. Archivovaná kopie. www.iea.nl [online]. [cit. 2016-05-05]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2016-01-12.
 26. http://www.csicr.cz/html/ICILS2013-NarodniZprava/flipviewerxpress.html
 27. Archivovaná kopie. www.iea.nl [online]. [cit. 2016-05-05]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2016-04-18.
 28. http://ec.europa.eu/education/library/study/2014/ec-icils_en.pdf
 29. http://ec.europa.eu/education/library/study/2014/ec-icils_en.pdf
 30. http://ec.europa.eu/education/library/study/2014/ec-icils_en.pdf
 31. Archivovaná kopie. www.iea.nl [online]. [cit. 2016-05-05]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2016-01-12.
 32. http://www.csicr.cz/html/ICILS2013-NarodniZprava/flipviewerxpress.html
 33. https://icils.acer.edu.au/

Kategorie: Schopnosti | Školství | Pedagogické publikace | E-learning | Informační gramotnost
Poslední aktualizace: 12.06.2021 04:04:50 CEST

Zdroj: Wikipedia (autoři [Dějiny])    licence: CC-BY-SA-3.0

Změny: Všechny obrázky a většina návrhových prvků, které s nimi souvisejí, byly odstraněny. Některé ikony byly nahrazeny FontAwesome-Icons. Některé šablony byly odstraněny (např. „Článek potřebuje rozšíření“) nebo byly přiřazeny (např. „Poznámky“). Třídy CSS byly buď odstraněny, nebo harmonizovány Byly odstraněny konkrétní odkazy na Wikipedii, které nevedou k článku nebo kategorii (jako „Redlinks“, „links to edit page“, „links to portals“). Každý externí odkaz má další obrázek. Kromě několika drobných změn designu byly odstraněny mediální kontejnery, mapy, navigační krabice, mluvené verze a geomikroformáty.

Upozornění Protože daný obsah je v daném okamžiku automaticky převzat z Wikipedie, ruční ověření bylo a není možné. LinkFang.org proto nezaručuje přesnost a aktuálnost získaného obsahu. Pokud existují informace, které jsou v tuto chvíli chybné nebo mají nepřesné zobrazení, neváhejte a kontaktujte nás: e-mail.
Viz také: Tiráž & Ochrana dat.