Ochranná známka - cs.LinkFang.org

Ochranná známka


 • Označení původu
 • Zlepšovací návrh
 • Dodatkové ochranné osvědčení
 • Ochrana databáze
 • Ochrana odrůd rostlin
 • Topografie polovodičů

Ochranná známka je právní nástroj ochrany značky, pomocí které firmy identifikují samy sebe, své výrobky a služby a tím se pro zákazníky odlišují od ostatních firem, které na trh přinášejí stejné nebo podobné výrobky a služby.

Ochrannou známkou může být za splnění podmínek stanovených příslušným právním předpisem jakékoli označení schopné grafického znázornění, tvoří ji například slovo, fráze nebo logo, kterým se označuje vyrobené zboží, barvy, tvar výrobku či obalu, nebo kombinace předchozích způsobů. Smyslem známkové ochrany je explicitní ochrana obchodních značek (respektive jejich symbolů) nad rámec obecných zákonů. Žádný obchodní název, obchodní značka ani brand se ochrannou známkou nestávají automaticky, ale až zápisem do příslušného rejstříku ochranných známek. Na druhou stranu jako ochranné známky jsou mnohdy zapsány i názvy, které nelze považovat za obchodní značku, natož pak brand.[1]

Obsah

Registrace ochranné známky


Registrovaná ochranná známka musí být zapsaná v rejstříku ochranných známek, který vede Úřad průmyslového vlastnictví. Před zápisem nové ochranné známky tento úřad zkoumá, zda má ochranná známka všechny předepsané náležitosti a vlastnosti, zda není shodná nebo zaměnitelná s jinou ochrannou známkou a přihlášku ochranné známky také zveřejňuje, aby se k ní mohla prostřednictvím připomínek a námitek vyjádřit dotčená veřejnost. V případě, že nejsou podány námitky nebo připomínky k zápisu přihlášeného označení, nebo jsou zamítnuty, je ochranná známka zapsána do rejstříku.

Předmětem ochrany je tedy označení, které je schopné zápisu do rejstříku ochranných známek. Předmětem ochrany je tedy označení vyhovující podmínkám pro zápis do rejstříku ochranných známek. Ochrannou známkou schopnou zápisu do rejstříku ochranných známek může být: jakékoliv označení schopné grafického znázornění, zejména slova, včetně osobních jmen, barvy, kresby, písmena a číslice, tvar výrobku a jeho obal (pokud je způsobilé odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb jiné osoby).

Povinnosti majitele ochranné známky


Vlastník je povinen známku řádně užívat a pečovat o ni. Pokud vlastník ochranné známky nezačal do 5 let ode dne zápisu ochranné známky do rejstříku ochrannou známku řádně užívat pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána, nebo pokud toto užívání bylo přerušeno nejméně na nepřetržitou dobu 5 let, může být známka zrušena na základě § 10a, 26a, 31 nebo 32c Zákona č. 441/2003 Sb, ledaže pro neužívání existují řádné důvody. Řádným užíváním se rozumí užívání ochranné známky v souladu s její základní funkcí, kterou je zaručit identitu původu výrobků a/nebo služeb, pro něž je zapsána. Při případném prokazování užívání Úřad posuzuje zejména rozsah a frekvenci užívání ochranné známky se zohledněním povahy výrobků a/nebo služeb a současně charakteristiky trhu, na kterém se vyskytují.[2]

Od 1. ledna 2019 již nebudou konfliktní označení z úřední povinnosti zamítána, což znamená že Úřad průmyslového vlastnictví může zapsat podobnou nebo totožnou známku. Je zcela na vlastníkovi, aby sledoval rejstřík ochranných známek, a v případě kolizní přihlášky ve lhůtě 3 měsíců podal námitky proti zápisu, jinak budou tato konfliktní označení platně zapsána. Tato povinnost je zákonné vtělení zásady vigitanbilus iura scripta sunt neboli práva náleží bdělým (Nejvyšší správní soud, č.j. 7 As 140/2012). K monitoringu slouží pravidelný věstník Úřadu průmyslového vlastnictví v papírové podobě nebo specializované služby on-line monitoringu ochranných známek.

Práva plynoucí z ochranné známky


Vlastník ochranné známky má výlučné právo užívat ochrannou známku ve spojení s výrobky nebo se službami, pro něž je chráněna. Má přitom právo (nikoliv povinnost) spolu s ní používat i značku (R) nebo R v kroužku.

Bez souhlasu vlastníka ochranné známky nikdo nesmí v obchodním styku:

To samozřejmě neznamená, že by osoby, které ochrannou známku nevlastní, nemohly například slova, kterou jsou chráněna jako ochranná známka, používat, pokud o daném výrobku nebo službě hovoří nebo píšou, a stejně tak nemají povinnost za takto zmíněná slova připojovat značku ochranné známky. Na ochrannou známku se však zároveň mohou vztahovat také autorská práva, která mohou její použití třetími osobami omezovat.

Používané v České republice


 1. národní ochranné známky (rejstřík ÚPV)
 2. mezinárodní ochranné známky (rejstřík Mezinárodní organizace duševního vlastnictví)
 3. ochranné známky Evropské unie (rejstřík EUIPO v Alicante)
 4. všeobecně známé ochranné známky (ve smyslu TRIPS a Pařížské úmluvy)

Platnost: 10 let od podání přihlášky, možnost prodloužení v posledním roce platnosti

-ochranná známka lze uvést na výrobky a firmy všeho druhu

Výběr ochranné známky závisí na místě, kde subjekt obchoduje. Pokud subjekt podniká jenom na území České republiky, stačí ochranná známka pouze pro Českou republiku. V případě, že exportuje například na Slovensko, je potřeba pořídit ochrannou známku pro toto území. Jestliže má subjekt větší ambice a chce obchodovat ve více zemích, které jsou v Evropské unii, je možné pořídit ochrannou známku přímo pro Evropskou unii, která není podmíněná existencí ochranné známky pro Českou republiku.

Značení obchodních značek

Obchodní značky jsou označovány následující symboly:[3]

Obchodní značka a zákon


Ochranná známka je typ duševního vlastnictví. Vlastník registrované ochranné známky může v případě jejího porušení započít právní úkony, směřující k zabránění neoprávněného použití této známky, registrace známky se nicméně nevyžaduje. Vlastník neregistrované ochranné známky též může podniknout kroky k ochraně svého označení, ale musí ve všech započatých řízeních prokazovat, že skutečně své označení užívá a v jakém rozsahu.

Druhy ochranných známek


Od novelizace 1.1.2019 lze nyní zaregistrovat následující druhy OZ[4]

Příklady ochranných známek

Slova

Nejčastější forma ochranné známky je slovní. Např.

Logo

Je druhá nejčastější forma ochranné známky. Logo je obrázek, který se časem stává symbolem spojeným se zbožím nebo službou.

Kombinace písma a grafiky
Tvar výrobku nebo obalu
Nejčastěji registrované ochranné známky[5]

Škoda, Omega, Titan, Cobra, Max, Atlas, Orion, Matrix, Evolution, Eclipse, Optima, Fusion, Mars, Nova, Vision, Delta, Smart, Star, Prima

Hodnota ochranné známky


Ochranná známka patří mezi práva duševního vlastnictví. Její hodnota může být obrovská. Často se stává, že firma kupuje jinou firmu pouze proto, že má zájem o vlastnictví jejích ochranných známek.

Absence ochranné známky


Nedostatečná ochrana obchodního názvu vedla v minulosti už k celé řadě případů, kdy název i napodobeninu produktu převzala konkurence, přičemž původní vlastník „nápadu“ nebo jeho dědicové se proti tomu neměli jak bránit.[6][7]

Příklady:

Obnova ochranné známky


Vzhledem k tomu, že ochranná známka má platnost 10 let, je potřeba si tuto platnost prodloužit. Podle zákona o ochranných známkách se platnost prodlužuje na dalších 10 let. Zažádat o obnovu lze jenom v posledním roce platnosti zápisu ochranné známky. Zde je potřeba zaplatit správní poplatek za obnovu, který činí 2 500 Kč. Pokud se stane, že vlastník ochranné známky zapomene ve stanovené lhůtě podat žádost o obnovení, je zde ještě možnost zažádat o obnovu 6 měsíců od vypršení platnosti ochranné známky. Zde je poplatek vyšší a to 5 000 Kč. Pokud majitel ochranné známky o prodloužení nezažádá, zápis známky se zruší a jeho právo na ochrannou známku zanikne.

Pro prodloužení je potřeba vyplnit potřebný formulář, který se následně podá na Úřad průmyslového vlastnictví.

Odkazy


Reference

 1. KOL.:. Jak vytvořit atraktivní obchodní název firmy, služby, produktu, značky. Praha: NZB, 2014. 340 s. ISBN 978-80-904272-7-3. S. 112–126.
 2. Nejčastější dotazy [online]. Úřad průmyslového vlastnictví. Dostupné online .
 3. KOL.:. Jak vytvořit atraktivní obchodní název firmy, služby, produktu, značky. Praha: NZB, 2014. 340 s. ISBN 978-80-904272-7-3. S. 119–120.
 4. Praktická pomůcka pro řízení před Úřadem [online]. Úřad průmyslového vlastnictví, 3 Březen 2019. Dostupné online .
 5. Ochranné známky Vyhledávání, statistiky a novinky v databázi ochranných známek
 6. http://redakce.abchistory.cz/tvorba-nazvu/tvorba-jmena-vytvoreni-jmena-vytvorit-jmeno-firmy.htm
 7. http://redakce.abchistory.cz/tvorba-nazvu/vytvoreni-nazvu-firmy-spolecnosti-ochrana-znacky.htm

Literatura

Související články

Externí odkazy


Kategorie: Obchodní právo
Poslední aktualizace: 19.02.2021 11:58:57 CET

Zdroj: Wikipedia (autoři [Dějiny])    licence: CC-by-sa-3.0

Změny: Všechny obrázky a většina návrhových prvků, které s nimi souvisejí, byly odstraněny. Některé ikony byly nahrazeny FontAwesome-Icons. Některé šablony byly odstraněny (např. „Článek potřebuje rozšíření“) nebo byly přiřazeny (např. „Poznámky“). Třídy CSS byly buď odstraněny, nebo harmonizovány Byly odstraněny konkrétní odkazy na Wikipedii, které nevedou k článku nebo kategorii (jako „Redlinks“, „links to edit page“, „links to portals“). Každý externí odkaz má další obrázek. Kromě několika drobných změn designu byly odstraněny mediální kontejnery, mapy, navigační krabice, mluvené verze a geomikroformáty.

Upozornění Protože daný obsah je v daném okamžiku automaticky převzat z Wikipedie, ruční ověření bylo a není možné. LinkFang.org proto nezaručuje přesnost a aktuálnost získaného obsahu. Pokud existují informace, které jsou v tuto chvíli chybné nebo mají nepřesné zobrazení, neváhejte a kontaktujte nás: e-mail.
Viz také: Tiráž & Ochrana dat.